# $Revision: 1.11 $, $Date: 2008/11/03 23:45:06 $
Summary:	Nagios Notify Script
Summary(pl.UTF-8):	Skrypt powiadamiający dla Nagiosa
Name:		nagios-notify
Version:	0.13
License:	GPL v2
Source0:	%{name}-%{version}.tar.bz2
# Source0-md5:	8e3e5adf7fdbb703d7e9bc5442562ca7
URL:		http://svn.pld-linux.org/cgi-bin/viewsvn/nagios-notify/
Requires:	awk
Requires:	coreutils
Requires:	nagios-common
BuildArch:	noarch

%description
nagios-notify is template based notify script for Nagios.

You should use this script because:
- the templates are easily edited in text editor [1]
- you won't be worried about if the command definition contains shell syntax
  errors (which Nagios happlily discards without any trace in logs :/)
- you can change templates without restarting Nagios
- with advanced templates you can send richtext (even images!) over jabber if you use nagios-notify-jabber [2]
- minimal dependency (just coreutils and awk that you most likely already have installed)

any questions, suggestions? send them to me [3] :)

for changes between versions visit project page at FreshMeat [4].

[1] http://svn.pld-linux.org/cgi-bin/viewsvn/nagios-notify/trunk/templates/
[2] nagios-alert-jabber.spec, nagios-jabber.alert
[3] glen /at/ alkohol.ee
[4] http://freshmeat.net/projects/nagios-notify/

%description -l pl.UTF-8
nagios-notify to oparty na szablonach skrypt powiadamiający dla
Nagiosa.

Powody, dla których dobrze jest używać tego skryptu:
- szablony można łatwo modyfikować w edytorze tekstu,
- nie trzeba się zbytnio martwić jeśli definicje poleceń zawierają
  błędy składni powłoki (które Nagios ucina bez żadnego śladu w
  logach)
- można zmieniać szablony bez restartu Nagiosa
- przy użyciu zaawansowanych szablonów można wysyłać tekst
  wzbogacony (nawet z obrazkami) przez jabbera w przypadku używania
  pakietu nagios-notify-jabber
- minimalne zależności (tylko coreutils i sed, które zwykle i tak
  są zainstalowane)